Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. apríla 2016 – CP/Parlament

(vec F-98/15)1

(Verejná služba – Úradníci – Vedúci útvaru – Skúšobná doba – Nepotvrdenie vo funkcii vedúceho útvaru – Výkon rozsudku o zrušení – Strata príležitosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CP (v zastúpení: L. Levi a A. Tymen, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: V. Montebello-Demogeot a O. Caisou-Rousseau, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia z 18. júla 2014, ktoré v dôsledku rozsudku Všeobecného súdu vo veci F-8/13, CP/Európsky parlament z 26. marca 2014, potvrdilo žalobcu vo funkcii vedúceho útvaru tým, že toto rozhodnutie neupravuje uznanie vedúceho útvaru s retroaktívnym účinkom a priznanie s retroaktívnym účinkom navýšenia základného platu, ktoré zodpovedá jeho pracovnému miestu (príspevok za riadenie), ako aj návrh na náhradu materiálnej škody a nemateriálnej ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel

Výrok rozsudku

Európsky parlament je povinný zaplatiť CP sumu 3 219,55 eura. Táto suma sa zvýši o úroky z omeškania vypočítané v sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania a uplatniteľnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body, od 1. júla 2011 do dňa skutočného zaplatenia.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015, s. 86.