Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 april 2016 – CP mot parlamentet

(Mål F-98/15)1

(Personalmål – Tjänstemän – Enhetschef – Provanställning – Tjänsteställningen som enhetschef har inte fastställts – Verkställighet av en dom om ogiltigförklaring – Förlorad möjlighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CP (ombud: L. Levi och advokat A. Tymen)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: V. Montebello-Demogeot och O. Caisou-Rousseau)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 18 juli 2014 – genom vilket sökandens tjänsteställning som enhetschef fastställdes till följd av personaldomstolens dom av den 26 mars 2014 i mål F-8/13, CP mot Europaparlamentet – på grund av att det däri inte fastställdes att ställningen som enhetschef tillerkändes retroaktivt och att den höjning av grundlönen som var hänförlig till sökandens tjänst (managementersättning) inte beviljades retroaktivt, samt om skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som påstås ha lidits.

Domslut

Europaparlamentet förpliktas att till CP utge ett belopp om 3219,55 euro jämte dröjsmålsränta beräknad enligt Europeiska centralbankens räntesats för huvudsakliga refinansieringstransaktioner tillämplig under den berörda perioden, ökad med två procentenheter, från och med den 1 juli 2011 till det att full betalning sker.

Talan ogillas i övrigt.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 294, 7.9.2015.