Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 8 април 2016 г. — Chevalier/Комитет на регионите

(Дело F-99/12)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     ОВ C 343, 10.11.2012 г., стр. 24