Language of document :

Sag anlagt den 29. marts 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mod ECB

(Sag T-133/16)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Frankrig) (ved advokat H. Savoie)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgerens påstande

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 29. januar 2016 (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 1, litra e), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 og i henhold til artikel L. 511-13, artikel L. 511-52, artikel L. 511-58, artikel L. 612-23-1 og artikel R. 612-29-3 i den franske lov om monetære og finansielle anliggender (code monétaire et financier français), annulleres.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

Første anbringende om den omstændighed, at den anfægtede afgørelse er ulovlig, for så vidt som den er i strid med bestemmelserne i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (herefter »kapitalkravsdirektiv IV«), og bestemmelserne i artikel L. 511-13 i code monétaire et financier français (herefter »CMF«).

Andet anbringende om den omstændighed, at den anfægtede afgørelse er ulovlig, for så vidt som den er i strid med bestemmelserne i CMF’s artikel L. 511-52.

Tredje anbringende om den omstændighed, at den anfægtede afgørelse er ulovlig, for så vidt som ECB har tilsidesat CMF’s artikel 511-13 og artikel 13 og 88 i kapitalkravsdirektiv IV.

Fjerde anbringende, som er påberåbt subsidiært, om den omstændighed, at den anfægtede afgørelse ligeledes er ulovlig, for så vidt som ECB har tilsidesat CMF’s artikel L. 511-58.

____________