Language of document :

29. märtsil 2016 esitatud hagi – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence versus EKP

(kohtuasi T-133/16)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat H. Savoie)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga 29. jaanuari 2016. aasta otsus (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), mis on vastu võetud Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 artikli 4 lõike 1 punkti e ning Prantsuse raha- ja finantsseadustiku artiklite L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ja R. 612-29-3 alusel.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus on õigusvastane, kuna see rikub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (edaspidi „CRD IV direktiiv“), artikli 13 sätteid ning Prantsuse raha- ja finantsseadustiku (edaspidi „CMF“) artikli L. 511-13 sätteid.

Teine väide, et vaidlustatud otsus on õigusvastane, kuna see rikub CMF artikli L. 511-52 sätteid.

Kolmas väide, et vaidlustatud otsus on õigusvastane, kuna EKP rikub CMF artikleid 511-13 ning CRD IV direktiivi artikleid 13 ja 88.

Neljas väide, mis on esitatud teise võimalusena ja mille kohaselt on vaidlustatud otsus õigusvastane ka seetõttu, et EKP rikub CMF artiklit L. 511-58.

____________