Language of document :

Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ECB

(lieta T-133/16)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Ēksanprovansa, Francija) (pārstāvis – H. Savoie, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 29. janvāra lēmumu (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), kas pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un code monétaire et financier français [Francijas Monetārā un finanšu kodeksa] L. 511–13., L. 511–52., L. 511–58., L. 612–23–1. un R. 612–29–3. pantu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo tas neatbilstot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (turpmāk tekstā – “KPD IV”), 13. panta un code monétaire et financier français (turpmāk tekstā – “CMF”) L. 511–13. panta noteikumiem.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo tas neatbilstot CMF L. 511–52. panta noteikumiem.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo ECB esot pārkāpusi CMF L. 511–13. pantu un KPD IV 13. un 88. pantu.

Ar ceturto pamatu pakārtoti tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks arī tāpēc, ka ECB esot pārkāpusi CMF L. 511–58. pantu.

____________