Language of document :

Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mot ECB

(Mål T-133/16)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Frankrike) (ombud: advokaten H. Savoie)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 29 januari 2016 (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) som antogs med stöd av artikel 4.1 e i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 468/2014 och artiklarna L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 och R. 612-29-3 i den franska lagen om penningmarknaden och finansmarknaden.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

Första grunden: Det angripna beslutet är rättsstridigt såtillvida det strider mot bestämmelserna i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, (nedan kallat CRD IV-direktivet) samt artikel L. 511-13 i den franska lagen om penningmarknaden och finansmarknaden (nedan kallad CMF).

Andra grunden: Det angripna beslutet är rättsstridigt såtillvida det strider mot bestämmelserna i artikel L. 511-52 i CMF.

Tredje grunden: Det angripna beslutet är rättsstridigt såtillvida ECB har åsidosatt artiklarna 511-13 i CMF och artiklarna 13 och 88 i CRD IV-direktivet.

Fjärde grunden, åberopad i andra hand: Det angripna beslutet är rättsstridigt även på grund av att ECB har åsidosatt artikel L. 511-58 i CMF.

____________