Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 26 април 2016 г. — Claus/Комисия

(Дело F-101/12)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 147, 25.5.2013 г., стр. 36.