Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 april 2016 – Claus / Commissie

(Zaak F-101/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 147 van 25.5.2013, blz. 36.