Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 kwietnia 2016 r. – Claus / Komisja

(Sprawa F-101/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 147 z 25.5.2013, s. 36.