Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 kwietnia 2016 r. – Spitzer / Komisja

(Sprawa F-35/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 58.