Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2016 r. – Leon Gonzalez / Komisja

(Sprawa F-116/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 45 z 15.2.2014, s. 46.