Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 april 2016 – Zajdel-Syryczyńska / Commissie

(Zaak F-38/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013, blz. 59.