Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 kwietnia 2016 r. – Pedersen / Komisja

(Sprawa F-144/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 77.