Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 3 май 2016 г. — Pals/Комисия

(Дело F-95/15)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     ОВ C 294, 7.9.2015 г., стр. 84.