Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 maja 2016 r. – Pals / Komisja

(Sprawa F-95/15)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 294 z 7.9.2015, s. 84.