Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 май 2016 г. — Corman/Комисия

(Дело F-92/13)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 336, 16.11.2013 г., стр. 32.