Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 mei 2016 – Corman / Commissie

(Zaak F-92/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 336 van 16.11.2013, blz. 32.