Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 май 2016 г. — Mota Alves и др./Комисия

(Дело F-63/14)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     ОВ C 421, 24.11.2014 г., стр. 61