Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2016 r. – Mota Alves i in. / Komisja

(Sprawa F-63/14)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 61.