Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 3 май 2016 г. — Grzebielec/Комисия

(Дело F-96/15)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 294 от 07/09/2015 г., стр. 84.