Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 3. maj 2016 – Aprili og Kilian mod Kommissionen

(Sag F-18/12) 1

(Personalesag – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder, der er erhvervet før indtrædelsen i Unionens tjeneste, i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – ansættelsesmyndigheden eller kontraktindgåelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår accepteret af den berørte – tilbagetrækning af dette forslag – nyt forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår støttet på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgien) og Karin Kilian (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved M. G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om overførsel af pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af det omberegnede forslag fra Kommissionens lønkontor.

Konklusion

Sagen afvises.

Sophie Aprili og Karin Kilian bærer deres egne omkostninger og tilpligtes at betale de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 34.