Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 maja 2016 r. – Aprili i Kilian / Komisja

(Sprawa F-18/12)1

(Służba publiczna – Emerytury – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii w krajowym systemie emerytalnym – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożona przez organ powołujący lub organ upoważniony do zawierania umów o pracę, przyjęta przez zainteresowanego – Wycofanie tej propozycji – Nowa propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, oparta na nowych ogólnych przepisach wykonawczych – Zarzut niedopuszczalności – Pojęcie aktu niekorzystnego – Artykuł  83 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgia) i Karin Kilian (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, a wreszcie, adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, a wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji, na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której dokonano ich ponownego obliczenia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Sophie Aprili i Karin Kilian pokrywają własne koszty i zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 34.