Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 май 2016 г. — Pangallo/Комисия

(Дело F-16/14)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 175, 10.6.2014 г., стр. 54.