Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 april 2016 – Sommier / Commissie

(Zaak F-147/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 55 van 23.2.2013, blz. 26.