Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 kwietnia 2016 r. – Sommier / Komisja

(Sprawa F-147/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 55 z 23.2.2013, s. 26.