Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale civile e penale di Cagliari (Italien) den 29. februar 2016 – Salumificio Murru SpA mod Autotrasporti di Marongiu Remigio

(Sag C-121/16)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale civile e penale di Cagliari

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Salumificio Murru SpA

Sagsøgt: Autotrasporti di Marongiu Remigio

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 101 TEUF, sammenholdt med artikel 4, stk. 3, TEU, fortolkes således, at den er til hinder for en national bestemmelse såsom den i artikel 83a, stk. 10, i lovdekret nr. 112/2008 fastsatte for så vidt angår den del, hvor det foreskrives, at prisen for tjenesteydelser med vejtransport af varer for tredjemands regning ikke kan være lavere end de mindstedriftsomkostninger, som fastsættes af Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, således at fastsættelsen af vederlaget ikke overlades til parternes frie forhandling?

Har Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – henset til sin karakter af offentlig myndighed – kompetencen til ved nationale bestemmelser at indføre restriktioner for konkurrencen inden for det indre marked for at forfølge målet om beskyttelse af færdselssikkerheden?

____________