Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag (Niderlandy) w dniu 21 marca 2016 r. – Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen BV

(Sprawa C-163/16)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Den Haag

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS

Druga strona postępowania: Van Haren Schoenen BV

Pytanie prejudycjalne

Czy pojęcie „kształtu” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) pkt iii) dyrektywy 2008/951 (w niemieckiej, angielskiej i francuskiej wersji językowej rzeczonej dyrektywy – odpowiednio – Form, shape i forme) jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten obejmuje swoim zakresem również inne (niż trójwymiarowe) cechy towaru, takie jak kolor?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25).