Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag (Nederlandene) den 21. marts 2016 – Christian Louboutin og Christian Louboutin SAS mod vanHaren Schoenen BV

(Sag C-163/16)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Den Haag

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Christian Louboutin og Christian Louboutin SAS

Sagsøgt: vanHaren Schoenen BV

Præjudicielt spørgsmål

Er begrebet form som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2008/95/EF 1 (henholdsvis »Form«, »shape« og» forme« i den tyske, den engelske og den franske version af varemærkedirektivet) begrænset til varens tredimensionelle egenskaber, såsom dens konturer, mål og volumen (som kan udtrykkes tredimensionelt), eller omfatter denne bestemmelse også andre (ikke tredimensionelle) egenskaber ved varen såsom farven?

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25).