Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugal) den 14. marts 2016 – Município de Palmela mod ASAE – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Sag C-144/16)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Município de Palmela

Sagsøgt: ASAE – Divisão de Gestão de Contraordenações

Præjudicielle spørgsmål

a)    Henset til, at lovdekret nr. 379/97 af 27. december godkendte bekendtgørelsen om fastsættelse af sikkerhedskrav til placeringen, implementeringen, udformningen og den funktionelle organisering af legepladser og rekreative områder samt deres udstyr og anslagsflader,

b)    Henset til, at lovdekret nr. 119/2009 af 19. maj ændrede lovdekret nr. 379/97 af 27. december, idet det ændrede ordlyden af visse tekniske standarder, tilføjede andre tekniske standarder og på ny offentliggjorde nævnte bekendtgørelse, hvoraf det er en integrerende del,

c)    Henset til, at ingen af de to nationale lovtekster blev meddelt Europa-Kommissionen inden for rammerne af en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 1 af 22. juni 1998, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998, og gennemført i national ret ved lovdekret nr. 58/2000 af 18. april:

Skal den nationale ret da træffe afgørelse om fuldt ud at tilsidesætte anvendelsen af en national lovtekst, som indfører tekniske standarder, og som i strid med bestemmelserne i direktiv 98/34/EF ikke er blevet meddelt Europa-Kommissionen, eller skal rettens afgørelse om tilsidesættelse begrænses til de nye tekniske forskrifter, der er indført ved den nationale lovtekst? Eller

Skal anvendelsen af en national lovtekst, som indfører tekniske standarder, og som i strid med bestemmelserne i direktiv 98/34/EF ikke er blevet meddelt Europa-Kommissionen, da fuldt ud tilsidesættes, eller skal afgørelsen om tilsidesættelse begrænses til de nye tekniske forskrifter, der er indført ved den nationale lovtekst?

Kan ingen af de tekniske standarder, som er indeholdt i den nævnte bekendtgørelse, da finde anvendelse, eller er det alene de tekniske standarder, som er ændret eller tilføjet ved lovdekret nr. 119/2009 af 19. maj, der ikke kan finde anvendelse?

____________

1     Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22.6.1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT L 204, s. 37).