Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajowa Izba Odwoławcza – Puola) – Partner Apelski Dariusz v. Zarząd Oczyszczania Miasta

(Asia C-324/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Direktiivi 2004/18/EY – Taloudellisten toimijoiden tekninen ja/tai ammatillinen pätevyys – 48 artiklan 3 kohta – Mahdollisuus käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja – Ehdot ja menettelysäännöt – Tarjoajan ja muiden yksiköiden välisten yhteyksien luonne – Tarjouksen muuttaminen – Sähköisen huutokaupan peruuttaminen ja uudelleen järjestäminen – Direktiivi 2014/24/EU)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajowa Izba Odwoławcza

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Partner Apelski Dariusz

Vastapuoli: Zarząd Oczyszczania Miasta

Muut osapuolet: Remondis sp. z o.o. ja MR Road Service sp. z o.o.

Tuomiolauselma

Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 47 artiklan 2 kohtaa ja 48 artiklan 3 kohtaa luettuina yhdessä tämän direktiivin 44 artiklan 2 kohdan kanssa on tulkittava siten, että

niissä tunnustetaan jokaisen taloudellisen toimijan oikeus käyttää tiettyä hankintasopimusta varten muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta sen ja näiden yksiköiden välisten yhteyksien luonteesta, kunhan hankintaviranomaiselle osoitetaan, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on tosiasiallisesti käytettävissään näiden yksiköiden voimavarat, jotka ovat tarpeen kyseisen hankintasopimuksen täyttämiseksi, ja että

ei ole suljettu pois, että tämän oikeuden käyttämistä voidaan rajoittaa erityisissä olosuhteissa, kun otetaan huomioon kyseessä olevan hankintasopimuksen kohde ja tavoitteet. Asia on näin erityisesti silloin, kun kolmannella yksiköllä olevia voimavaroja, jotka ovat tarpeen tämän hankintasopimuksen täyttämiseksi, ei voida siirtää ehdokkaalle tai tarjoajalle, jolloin viimeksi mainittu voi vedota kyseisiin voimavaroihin vain, mikäli tämä kolmas yksikkö osallistuu suoraan ja henkilökohtaisesti kyseisen hankintasopimuksen täyttämiseen.

Direktiivin 2004/18 48 artiklan 2 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että kun otetaan huomioon tietyn hankintasopimuksen kohde ja tavoitteet, hankintaviranomainen voi erityisissä olosuhteissa tämän hankintasopimuksen asianmukaiseksi täyttämiseksi ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjassa täsmällisiä sääntöjä, joiden mukaisesti taloudellinen toimija voi käyttää muiden yksiköiden voimavaroja, kunhan säännöt liittyvät suoraan kyseisen hankintasopimuksen kohteeseen ja tavoitteisiin ja ovat oikeassa suhteessa niihin.

Direktiivin 2004/18 2 artiklassa vahvistettuja taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteita on tulkittava siten, että ne ovat pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa esteenä sille, että hankintaviranomainen hyväksyy julkista hankintaa koskevan sopimuksen tekomenettelyssä tehtyjen tarjousten avaamisen jälkeen sellaisen taloudellisen toimijan, joka on tehnyt koko kyseistä hankintasopimusta koskevan tarjouksen, esittämän pyynnön ottaa huomioon sen tekemä tarjous ainoastaan tiettyjen tämän hankintasopimuksen osien sopimuspuolen valitsemiseksi.

Direktiivin 2004/18 2 artiklassa vahvistettuja taloudellisten toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteita on tulkittava siten, että ne edellyttävät sellaisen sähköisen huutokaupan peruuttamista ja uudelleen järjestämistä, johon hyväksyttävän tarjouksen tehnyttä taloudellista toimijaa ei ole kutsuttu osallistumaan, siinäkin tapauksessa, että ei voida todeta, että menettelystä poissuljetun taloudellisen toimijan osallistuminen olisi muuttanut huutokaupan lopputulosta.

Pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa direktiivin 2004/18 48 artiklan 3 kohdan säännöksiä ei voida tulkita julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18 kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 63 artiklan 1 kohdan säännösten valossa.

____________

1 EUVL C 339, 29.9.2014.