Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 1. marts 2016 – Túrkevei Tejtermelő Kft. mod Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Sag C-129/16)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Túrkevei Tejtermelő Kft.

Sagsøgt: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og bestemmelserne i direktiv 2004/35/EF 1 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader til hinder for en national lovgivning, der går videre end princippet om, at forureneren betaler, idet den tillader den administrerende myndighed for miljøbeskyttelse specifikt at pålægge ejeren ansvaret for afhjælpning af miljøskaden, uden at det er nødvendigt først at påvise en årsagssammenhæng mellem den pågældendes (handelsselskabets) adfærd og forureningen?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, og såfremt det, i betragtning af at der er tale om luftforurening, ikke er nødvendigt at afhjælpe miljøskaden, er det da berettiget at pålægge en luftkvalitetsbeskyttelsesbøde under påberåbelse af medlemsstaternes strengere lovgivning som fastsat i artikel 16 i direktiv 2004/35/EF og artikel 193 TEUF, eller kan denne strengere lovgivning heller ikke føre til pålæggelse af en bøde, der udelukkende sanktionerer ejeren, som ikke er ansvarlig for forureningen?

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21.4.2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143, s. 56).