Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

Věc T‑544/13

Dyson Ltd

v.

Evropská komise

„Směrnice 2010/30/EU – Uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku – Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 – Pravomoc Komise – Rovné zacházení – Povinnost uvést odůvodnění“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 11. listopadu 2015

1.      Energetika – Uvádění spotřeby energie výrobků spojených se spotřebou energie – Směrnice 2010/30 – Posuzovací pravomoc unijních orgánů – Rozsah – Soudní přezkum – Spotřebitelé, kteří nejsou uváděni v omyl ohledně energetické spotřeby vysavačů

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30)

2.      Energetika – Uvádění spotřeby energie výrobků spojených se spotřebou energie – Uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů – Nařízení č. 665/2013 – Povinnost výrobců zajistit zvyšování energetické účinnosti

(Nařízení Komise č. 665/2013)

3.      Energetika – Uvádění spotřeby energie výrobků spojených se spotřebou energie – Směrnice 2010/30 a nařízení č. 665/2013 – Metody měření energetické účinnosti – Pravomoc Komise – Vysavače se sáčkem a vysavače bez sáčku – Stejné zacházení s odlišnými situacemi, které je odůvodněno objektivními důvody – Rovné zacházení – Porušení – Neexistence

(Nařízení Komise č. 665/2013; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30)

4.      Energetika – Uvádění spotřeby energie výrobků spojených se spotřebou energie – Uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů – Nařízení č. 665/2013 – Akt v podobě nařízení, který má obecnou působnost – Odůvodnění – Povinnost – Rozsah – Přípustnost odůvodnění, které se omezuje na uvedení celkové situace, jež vedla k přijetí aktu, a obecných cílů, které tento akt sleduje

(Nařízení Komise č. 665/2013)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 38, 39, 47, 53)

2.      Článek 7 nařízení č. 665/2013, kterým se doplňuje směrnice 2010/30, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů, stanoví, že Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději pět let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok a že toto přezkoumání zejména posoudí, zda je proveditelné používat metody měření, které vycházejí z částečně naplněné místo prázdné schránky vysavače na prach. S ohledem na toto ustanovení tedy výrobci vysavačů se sáčkem budou muset zohlednit potenciální budoucí vývoj. Nelze proto tvrdit, že toto nařízení nebude podněcovat výrobce vysavačů k nejlepší volbě koncepce ve smyslu zvýšení energetické účinnosti.

(viz body 62–64)

3.      Komise má při výkonu své posuzovací pravomoci za účelem přijetí nařízení č. 665/2013, kterým se doplňuje směrnice 2010/30, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů, povinnost založit svůj výběr metod měření energetické účinnosti na objektivních kritériích v souladu s cíli, které sleduje směrnice 2010/30, tj. cíli spočívajícími v tom, že spotřebitelům mají být poskytovány spolehlivé a normalizované informace, aby si mohli zvolit výrobky s vyšší účinností. Použití stejné metody – bez ohledu na její postupy – k měření účinnosti čištění vysavačů se sáčkem a bez sáčku a vysavačů využívajících „cyklonovou“ technologii, stanovené uvedeným nařízením, neporušuje zásadu rovného zacházení, jelikož v případě jiných testů než těch, které používá Komise, jejichž použití prosazují výrobci vysavačů bez sáčku, nebyly uskutečněny mezilaboratorní „kruhové“ testy, a tyto testy tedy současně nesplňují kritéria spolehlivosti, přesnosti a opakovatelnosti. Taková okolnost totiž představuje objektivní důvod jednotného zacházení s vysavači, které využívají různé technologie, jak je tomu v případě vysavačů se sáčkem a vysavačů bez sáčku.

(viz body 86, 93, 94, 102, 103, 108–110)

4.      Pokud se jedná o akt v podobě nařízení, odůvodnění se může omezit na uvedení celkové situace, jež vedla k jeho přijetí, a obecných cílů, o jejichž dosažení usiluje. Pokud kromě toho z aktu s obecnou působností vyplývá základní cíl, který orgán sledoval, bylo by přehnané vyžadovat zvláštní odůvodnění pro jednotlivé volby technické povahy.

Za těchto podmínek je třeba konstatovat, že pokud jde o volbu metod měření, které jsou v nařízení č. 665/2013, kterým se doplňuje směrnice 2010/30, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů, přijaty, Komise toto nařízení dostatečně odůvodnila. Z článku 7 ve spojení s článkem 5, bodem 4 odůvodnění a bodem 1 přílohy VI tohoto nařízení by totiž bylo možné dovodit, že Komise přijala metody měření založené na testech prováděných s prázdnou schránkou vysavače na prach, a nikoliv na testech prováděných s naplněnou schránkou proto, že s ohledem na stav technologických poznatků neexistují spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, které by zohledňovaly uznávané nejmodernější metody měření, jež by se mohly používat k měření založenému na testech prováděných s naplněnou schránkou na prach, avšak výslovně nestanovila, že by měl být prováděn jeden test, a druhý nikoliv. Ze stejných důvodů Komise není povinna podrobněji vysvětlit, proč kvůli stavu technického pokroku v článku 7 uvedeného nařízení odložila přezkum testů energetické účinnosti a účinnosti čištění vysavače s naplněnou schránkou na prach na období za pět let.

Odůvodnění uvedeného nařízení tak umožňuje zúčastněným osobám seznámit se s úvahami Komise, a tudíž i s důvody přijatého opatření, a Tribunálu provést přezkum.

(viz body 122, 123, 127–130)