Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

Byla T‑544/13

Dyson Ltd

prieš

Europos Komisiją

„Direktyva 2010/30/ES – Su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymas ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją – Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2013 – Komisijos kompetencija – Vienodas požiūris – Pareiga motyvuoti“

Santrauka – 2015 m. lapkričio 11 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.      Energija – Su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos nurodymas – Direktyva 2010/30 – Sąjungos institucijų diskrecija – Apimtis – Teisminė kontrolė – Vartotojai, kurie nėra klaidinami dėl dulkių siurblių energijos suvartojimo

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30)

2.      Energija – Su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos nurodymas – Dulkių siurblių energijos vartojimo ženklinimas – Reglamentas Nr. 665/2013 – Gamintojų pareiga užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą

(Komisijos reglamentas Nr. 665/2013)

3.      Energija – Su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos nurodymas – Direktyva 2010/30 ir Reglamentas Nr. 665/2013 – Energijos vartojimo efektyvumo matavimo metodai – Komisijos kompetencija – Dulkių siurbliai su maišeliais ir dulkių siurbliai be maišelių – Vienodas skirtingų situacijų vertinimas, pateisinamas objektyviomis priežastimis – Vienodas požiūris – Pažeidimas – Nebuvimas

(Komisijos reglamentas Nr. 665/2013; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30)

4.      Energija – Su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos nurodymas – Dulkių siurblių energijos vartojimo ženklinimas – Reglamentas Nr. 665/2013 – Reglamentuojamojo pobūdžio ir visuotinai taikomas aktas – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Leistinumas pateikiant motyvus nurodyti tik bendrą situaciją, lėmusią tokio akto priėmimą, ir bendrus tikslus, kurių juo siekiama

(Komisijos reglamentas Nr. 665/2013)

1.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 38, 39, 47, 53 punktus)

2.      Reglamento Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai [kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, kiek tai susiję su dulkių siurblių energijos vartojimo ženklinimu], 7 straipsnyje numatyta, kad Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, persvarstys šį reglamentą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo dienos ir kad jį persvarstydama ji visų pirma įvertins, ar įmanoma taikyti metodus, grindžiamus matavimu, atliekamu su iš dalies užpildyta, o ne tuščia dulkių talpykla. Taigi pagal šią nuostatą dulkių siurblių su maišeliais gamintojai privalės atsižvelgti į galimus pokyčius ateityje. Todėl nėra pagrindo teigti, kad šiuo reglamentu dulkių siurblių gamintojai nebus skatinami pasirinkti tinkamiausių modelių siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą.

(žr. 62–64 punktus)

3.      Komisija, naudodamasi turima diskrecija priimti Reglamentą Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai [kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, kiek tai susiję su dulkių siurblių energijos vartojimo ženklinimu], turi savo pasirinktus energijos vartojimo efektyvumo matavimo metodus pagrįsti Direktyva 2010/30 siekiamus tikslus atitinkančiais objektyviais kriterijais, t. y. kriterijais, suteikiančiais vartotojams patikimą ir nuoseklią informaciją, kad jie galėtų pasirinkti efektyvesnius gaminius. Minėtame reglamente numatytas vienodo metodo, nepaisant to, kokia jo taikymo tvarka, taikymas tikrinant dulkių siurblių su maišeliais arba be maišelių ir cikloninių dulkių siurblių valymo kokybę, nepažeidžia vienodo požiūrio principo, jeigu dėl dulkių siurblių be maišelių gamintojų rekomenduojamų bandymų, kurie skiriasi nuo Komisijos atliekamų bandymų, nebuvo atlikti tarplaboratoriniai „palyginamieji“ bandymai, todėl jie neatitinka jiems kartu keliamų patikimumo, tikslumo ir atkuriamumo kriterijų. Tai yra objektyvi priežastis, pateisinanti vienodą pagal skirtingas technologijas veikiančių dulkių siurblių, t. y. dulkių siurblių su maišeliais ir dulkių siurblių be maišelių, vertinimą.

(žr. 86, 93, 94, 102, 103, 108–110 punktus)

4.      Jei kalbama apie reglamentuojamojo pobūdžio teisės aktą, motyvai gali apsiriboti, pirma, jo priėmimą lėmusios bendros situacijos ir, antra, juo siekiamų bendrų tikslų nurodymu. Be to, jei iš visuotinai taikomo teisės akto galima nustatyti institucijos siekiamo tikslo esmę, reikalavimas nurodyti konkrečius skirtingų naudojamų techninių sprendimų motyvus būtų perteklinis.

Atsižvelgiant į tai, Komisija pakankamai motyvavo Reglamentą Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai [kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, kiek tai susiję su dulkių siurblių energijos vartojimo ženklinimu], kiek tai susiję su jame nustatytų matavimo metodų pasirinkimu. Iš tikrųjų, iš šio reglamento 7 straipsnio, siejamo su to paties reglamento 5 straipsniu, 4 konstatuojamąja dalimi ir VI priedo 1 punktu, matyti, kad Komisija nustatė matavimo metodus, grindžiamus bandymais, atliekamais, kai dulkių talpykla yra ne pilna, o tuščia, nes atsižvelgiant į dabartines technologines žinias dar nėra patikimų, tikslių ir atkuriamų matavimo metodų, kurie būtų paremti pažangiausiais pripažintais matavimo metodais, leidžiančiais matavimus atlikti su pilna dulkių talpykla, nereikalaujant pasirinkti tą, o ne kitą bandymą. Dėl tų pačių priežasčių Komisija neprivalėjo išsamiau paaiškinti, kodėl atsižvelgdama į dabartinę technologijų pažangą šio reglamento 7 straipsnyje ji atidėjo energijos vartojimo efektyvumo ir valymo kokybės bandymų, kai dulkių siurblio dulkių talpykla yra pilna, persvarstymą penkerių metų laikotarpiui.

Šio reglamento motyvai leidžia suinteresuotiesiems asmenims sužinoti Komisijos pagrindimą, kuris jiems leidžia suprasti priemonės priėmimo priežastis, o Bendrajam Teismui – vykdyti savo kontrolę.

(žr. 122, 123, 127–130 punktus)