Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

Lieta T‑544/13

Dyson Ltd

pret

Eiropas Komisiju

Direktīva 2010/30/ES – Enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm – Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2013 – Komisijas kompetence – Vienlīdzīga attieksme – Pienākums norādīt pamatojumu

Kopsavilkums – Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 11. novembra spriedums

1.      Enerģija – Ar enerģiju saistītu produktu energomarķējums – Direktīva 2010/30 – Savienības iestāžu novērtējuma brīvība – Piemērojamība – Pārbaude tiesā – Patērētāji, kas nav tikuši maldināti attiecībā uz putekļsūcēju energopatēriņu

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/30)

2.      Enerģija – Ar enerģiju saistītu produktu energomarķējums – Putekļsūcēju energomarķējums – Regula Nr. 665/2013 – Ražotāju pienākums veicināt energoefektivitātes uzlabošanu

(Komisijas Regula Nr. 665/2013)

3.      Enerģija – Ar enerģiju saistītu produktu energomarķējums – Direktīva 2010/30 un Regula Nr. 665/2013 – Energoefektivitātes mērījumu metodes – Komisijas kompetence – Putekļsūcēji ar maisiņu un putekļsūcēji bez maisiņa – Objektīvu iemeslu dēļ attaisnota vienāda attieksme atšķirīgās situācijās – Vienlīdzīga attieksme – Pārkāpums – Neesamība

(Komisijas Regula Nr. 665/2013; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/30)

4.      Enerģija – Ar enerģiju saistītu produktu energomarķējums – Putekļsūcēju energomarķējums – Regula Nr. 665/2013 – Reglamentējošs un vispārpiemērojams akts – Pamatojums – Pienākums – Piemērojamība – Tāda pamatojuma pieļaujamība, kurā norādīta vienīgi vispārējā situācija, kurā pieņemts akts un vispārējie mērķi, kurus ar to paredz sasniegt

(Komisijas Regula Nr. 665/2013)

1.      Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 38., 39., 47. un 53. punktu)

2.      Regulas Nr. 665/2013, ar ko Direktīvu 2010/30 papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu, 7. pantā ir paredzēts, ka Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskatīs šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā un ka, veicot šo pārskatīšanu, it īpaši tiks novērtēts, vai ir lietderīgi izmantot mērījumu metodes, kas pamatojas uz pustukšu, nevis tukšu tvertni. Tāpēc, ņemot vērā šo normu, putekļsūcēju ar maisiņu ražotājiem būs jāņem vērā nākotnē iespējamā [tehnoloģiju] attīstība. Līdz ar to nevar apgalvot, ka šī regula nemudinās putekļsūcēju ražotājus izvēlēties vislabāko konceptuālo risinājumu energoefektivitātes uzlabošanas ziņā.

(sal. ar 62.–64. punktu)

3.      Komisijai, īstenojot tās novērtējuma brīvību, lai pieņemtu Regulu Nr. 665/2013, ar ko Direktīvu 2010/30 papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu, sava izvēle attiecībā uz energoefektivitātes mērījumu metodēm ir jābalsta uz objektīviem kritērijiem, atbilstoši ar Direktīvu 2010/30 īstenojamajiem mērķiem, proti, mērķiem sniegt patērētājiem ticamu un vienotu informāciju, lai viņi varētu izvēlēties energoefektīvākus ražojumus. Izmantojot vienoto metodi – neatkarīgi no detalizētiem piemērošanas noteikumiem –, lai mērītu tīrīšanas efektivitāti putekļsūcējiem ar maisiņu, bez maisiņa un putekļsūcējiem, kuros tiek izmantota “ciklona” tehnoloģija, nav pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips tāpēc, ka testi, kurus ieteikuši putekļsūcēju bez maisiņa ražotāji un kuri atšķiras no Komisijas izmantotajiem testiem, nav tikuši pārbaudīti “apļveida” testos vairākās laboratorijās un tātad, tie vienlaicīgi neatbilst ticamības, precizitātes un reproducējamības kritērijiem. Šāds apstāklis ir objektīvs iemesls, kas attaisno vienotu risinājumu attiecībā uz putekļsūcējiem, kuros tiek izmantotas atšķirīgas tehnoloģijas, proti, putekļsūcējiem ar maisiņu un putekļsūcējiem bez maisiņa.

(sal. ar 86., 93., 94., 102., 103. un 108.–110. punktu)

4.      Ja runa ir par reglamentējošu aktu, pamatojumā var iekļaut, pirmkārt, vienīgi norādi uz vispārējo situāciju, kādā šis akts ir pieņemts, un, otrkārt, norādi uz vispārējiem mērķiem, kurus ar to ir paredzēts sasniegt. Turklāt, ja vispārpiemērojamā aktā ir norādīts galvenais iestādes izvirzītais mērķis, būtu pārmērīgi prasīt, lai tiktu norādīts īpašs pamatojums dažādām tehniska rakstura izvēlēm.

Šādos apstākļos Komisija ir pietiekami pamatojusi Regulu Nr. 665/2013, ar ko Direktīvu 2010/30 papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu, attiecībā uz tajā paredzēto mērījumu metožu izvēli. Proti, no šīs regulas 7. panta, aplūkojot to kopsakarā ar 5. pantu, preambulas 4. apsvērumu un VI pielikuma 1. punktu, var saprast, ka Komisija ir izvēlējusies mērījumu metodes, kas balstītas uz testiem, kuri drīzāk veikti ar tukšu tvertni, nevis testiem, kuri veikti ar pilnu tvertni, tāpēc, ka, ņemot vērā tehnoloģisko zināšanu stāvokli, neeksistē ticamas, precīzas un reproducējamas mērījumu metodes, kurās ņemtas vērā atzītas mūsdienīgas mērījumu metodes, lai veiktu mērījumus, kas balstīti uz testiem, kuri veikti ar pilnu tvertni, tomēr skaidri nenosakot prasību drīzāk veikt vienu nekā otru testu. Šo pašu iemeslu dēļ Komisijai nav plašāk jāpaskaidro, kāpēc, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, tā minētās regulas 7. pantā noteica, ka ar pilnu tvertni veikto putekļsūcēju energoefektivitātes un tīrīšanas efektivitātes testu pārskatīšana tiks veikta pēc pieciem gadiem.

Tādējādi minētas regulas pamatojums ļauj ieinteresētajām personām uzzināt Komisijas argumentāciju, ļaujot tām noskaidrot veiktā pasākuma pamatojumu un Vispārējai tiesai veikt tās pārbaudi.

(sal. ar 122., 123. un 127.–130. punktu)