Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

Sprawa T‑544/13

Dyson Ltd

przeciwko

Komisji Europejskiej

Dyrektywa 2010/30/UE – Wskazanie poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią – Rozporządzenie delegowane (UE) nr 665/2013 – Kompetencje Komisji – Równość traktowania – Obowiązek uzasadnienia

Streszczenie – wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 11 listopada 2015 r.

1.      Energia – Wskazywanie zużycia energii przez produkty związane z energią – Dyrektywa 2010/30 – Uprawnienia dyskrecjonalne instytucji Unii – Zakres – Kontrola sądowa – Konsumenci niewprowadzeni w błąd co do zużycia energii przez odkurzacze

(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30)

2.      Energia – Wskazywanie zużycia energii przez produkty związane z energią – Etykietowanie energetyczne odkurzaczy – Rozporządzenie nr 665/2013 – Obowiązek zapewnienia przez producentów poprawy efektywności energetycznej

(rozporządzenie Komisji nr 665/2013)

3.      Energia – Wskazywanie zużycia energii przez produkty związane z energią – Dyrektywa 2010/30 i rozporządzenie nr 665/2013 – Metody pomiaru efektywności energetycznej – Kompetencje Komisji – Odkurzacze workowe i odkurzacze bezworkowe – Jednakowe traktowanie odmiennych sytuacji uzasadnione obiektywnymi powodami – Równość traktowania – Naruszenie – Brak

(rozporządzenie Komisji nr 665/2013; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30)

4.      Energia – Wskazywanie zużycia energii przez produkty związane z energią – Etykietowanie energetyczne odkurzaczy – Rozporządzenie nr 665/2013 – Akt o charakterze normatywnym i generalnym – Uzasadnienie – Obowiązek – Zakres – Dopuszczalność uzasadnienia poprzestającego na wskazaniu całościowej sytuacji, która doprowadziła do przyjęcia aktu i ogólnych celów, jakim ma on służyć

(rozporządzenie Komisji nr 665/2013)

1.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 38, 39, 47, 53)

2.      Artykuł 7 rozporządzenia nr 665/2013 uzupełniającego dyrektywę 2010/30 w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy przewiduje, że przed upływem pięciu lat od jego wejścia w życie Komisja dokona jego przeglądu w kontekście postępu technicznego oraz że przegląd ten obejmie w szczególności możliwość stosowania metod pomiaru przy zbiorniku częściowo zapełnionym, a nie pustym. Wobec tego w świetle tego przepisu producenci odkurzaczy workowych będą musieli wziąć pod uwagę możliwe zmiany w przyszłości. Tym samym nie sposób zgodzić się z tezą, jakoby to rozporządzenie nie zachęcało producentów odkurzaczy do podejmowania najlepszych decyzji projektowych w kierunku poprawy ich wydajności energetycznej.

(por. pkt 62–64)

3.      Komisja, wykonując swoje uprawnienia dyskrecjonalne celem przyjęcia rozporządzenia nr 665/2013 uzupełniającego dyrektywę 2010/30 w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy, powinna oprzeć swój wybór metody pomiaru efektywności energetycznej na obiektywnych kryteriach zgodnie z celami realizowanymi przez dyrektywę 2010/30, a mianowicie celem dostarczenia konsumentom rzetelnych i ujednoliconych informacji, tak by mogli dokonać wyboru produktów o najlepszej wydajności. Stosowanie jednakowej metody, niezależnie od szczegółowych warunków, w celu dokonania pomiaru wydajności sprzątania odkurzaczy workowych, bezworkowych i opartych na technologii „cyklonowej” przewidzianej w przedmiotowym rozporządzeniu nie narusza zasady równego traktowania, zważywszy, że testy odmienne od tych zastosowanych przez Komisję, zalecane przez producentów odkurzaczy bezworkowych, nie były same przedmiotem testów „obiegowych” i zatem nie spełniają równocześnie kryteriów rzetelności, dokładności i powtarzalności. Taka bowiem okoliczność stanowi obiektywny powód uzasadniający jednakowe traktowanie odkurzaczy stosujących różne technologie, jak ma to miejsce w przypadku odkurzaczy workowych i bezworkowych.

(por. pkt 86, 93, 94, 102, 103, 108–110)

4.      Co się tyczy aktu o charakterze normatywnym, uzasadnienie może się ograniczać do wskazania, po pierwsze, całościowej sytuacji, która doprowadziła do jego przyjęcia, a po drugie, ogólnych celów, jakim ma on służyć. Ponadto jeżeli z aktu o charakterze generalnym wynikają zasadnicze cele, do których osiągnięcia zmierza instytucja, żądanie szczegółowego uzasadnienia każdej decyzji technicznej byłoby nadmierne.

W tych okolicznościach Komisja wystarczająco uzasadniła rozporządzenie nr 665/2013 uzupełniające dyrektywę 2010/30 w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy, jeżeli chodzi o wybór metod przyjętych w nim środków. Z art. 7 w związku z art. 5, motywem 4 i pkt 1 załącznika VI do tego rozporządzenia mogłoby wynikać, że Komisja przyjęła metody pomiaru oparte na testach przeprowadzanych ze zbiornikiem pustym, a nie testach przeprowadzanych przy zbiorniku zapełnionym, z powodu nieistnienia – przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej – rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych metod pomiaru z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych celem przyjęcia środków opartych na testach prowadzonych przy zapełnionym zbiorniku, nie narzucając jednak wyraźnie jednego testu, a odrzucając inny. Z tych samych powodów Komisja nie jest zobowiązana wyjaśnić szerzej, dlaczego ze względu na stan postępu technicznego odsunęła w art. 7 wskazanego rozporządzenia o pięć lat badanie testów efektywności energetycznej i wydajności sprzątania odkurzacza z zapełnionym zbiornikiem.

Uzasadnienie omawianego rozporządzenia pozwala zatem zainteresowanym na zapoznanie się z rozumowaniem Komisji w sposób umożliwiający im poznanie uzasadnienia przyjętego środka, a Sądowi przeprowadzenie kontroli.

(por. pkt 122, 123, 127–130)