Language of document : ECLI:EU:T:2015:843

Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 12 listopada 2015 r. – Orthogen / OHIM – Arthrex (IRAP)

(sprawa T‑253/13)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny wspólnotowy znak towarowy IRAP – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009

1.                     Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie odwoławcze – Odwołanie do izby odwoławczej – Właściwość izb odwoławczych – Ponowna całkowita ocena pod względem merytorycznym (rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 64 ust. 1) (por. pkt 21)

2.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Pojęcie [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 26)

3.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Ocena charakteru odróżniającego – Kryteria [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 27, 38, 47, 48)

4.                     Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Rejestracja z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 – Słowny znak towarowy IRAP [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b), art. 52 ust. 1 lit. a)] (por. pkt 35, 41, 56, 58)

5.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Nakładanie się na siebie zakresów stosowania podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b), c)] (por. pkt 45)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 lutego 2013 r. (sprawa R 382/2012‑1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Arthrex GmbH a Orthogen AG

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Orthogen AG pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i przez Arthrex GmbH.