Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 юни 2016 г. — Bermejo Garde/ЕИСК

(Дело F-41/10 RENV)1

(Публична служба — Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна — Член 12а от Правилника — Длъжностно лице, което е станало жертва на тормоз — Член 22а от Правилника — Длъжностно лице, подател на сигнал — Искане за съдействие — Отхвърляне — Право на защита — Условия — Отхвърляне — Последици — Искане за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Moises Bermejo Garde (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) (представители: първоначално U. Schwab, M. Lernhart и B. Wägenbaur, avocat, впоследствие K. Gambino и B. Wägenbaur, avocat, накрая K. Gambino, X. Chamodraka и B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Публична служба — искане за отмяна на няколко решения относно прекратяване с незабавно действие на изпълняването от жалбоподателя на длъжността началник на правния отдел, преназначаването му в дирекция „Логистика“ и отхвърляне на изричното му искане за съдействие и на искането му за обезщетение.

Диспозитив

Отменя решенията на председателя на Европейския икономически и социален комитет от 24 март 2010 г. и от 13 април 2010 г., отнасящи се съответно за прекратяване изпълняването от г-н Moises Bermejo Garde на длъжността началник на правния отдел и за неговото преназначаване.

Осъжда Европейския икономически и социален комитет да заплати на г-н Bermejo Garde сумата от 25 000 EUR.

Европейският икономически и социален комитет понася направените от него съдебни разноски, както и тези, направени от г-н Bermejo Garde по дела F-41/10, T-530/12 P и F-41/10 RENV.

____________

1 ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 55.