Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. juuni 2016. aasta otsus – Bermejo Garde versus EMSK

(kohtuasi F-41/10 RENV)1

(Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Personalieeskirjade artikkel 12a – Ametnik, kes on olnud ahistamise ohver – Personalieeskirjade artikkel 22a – Rikkumisest teataja ametnik – Abitaotlus – Rahuldamata jätmine – Õigus kaitsele – Tingimused – Rahuldamata jätmine – Tagajärjed – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Moises Bermejo Garde (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) (esindajad: U. Schwab ja M. Lernhart, advokaat B. Wägenbaur, hiljem K. Gambino ja advokaat B. Wägenbaur, veel hiljem K. Gambino, X. Chamodraka ja advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada mitmed otsused, millega viivitamatult lõpetatakse hageja teenistus õigustalituse üksuse juhina, määratakse ta teenistusse logistikadirektoraati ja keeldutakse tema ametliku abitaotluse rahuldamisest, ning nõue mõista välja kahjuhüvitis.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi 24. märtsi 2010. aasta otsus, millega lõpetati M. Moises Bermejo Garde varasem teenistus õigustalituse üksuse juhatajana, ja 13. aprilli 2010. aasta otsus tema teisele ametikohale üleviimise kohta.

Mõista Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt M. Bermejo Garde kasuks välja 25 000 eurot.

Jätta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja M. Bermejo Garde kohtukulud asjades F-41/10, T-530/12 P ja F-41/10 RENV.

____________

1 ELT C 209, 31.7.2010, lk 55.