Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 czerwca 2016 r. – Bermejo Garde / EKES

(Sprawa F-41/10 RENV)1

(Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Artykuł 12a regulaminu pracowniczego – Urzędnik będący ofiarą mobbingu – Artykuł 22a regulaminu pracowniczego – Urzędnik będący informatorem – Wniosek o udzielenie wsparcia – Oddalenie – Prawo do ochrony – Przesłanki – Oddalenie – Konsekwencje – Żądanie odszkodowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny EKES (przedstawiciele: początkowo U. Schwab i M. Lernhart, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur, następnie K. Gambino, pełnomocnik, adwokat B. Wägenbaur, wreszcie K. Gambino i X. Chamodraka, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności kilku decyzji o odebraniu skarżącemu funkcji szefa wydziału służby prawnej ze skutkiem natychmiastowym i przeniesieniu go do dyrekcji do spraw logistycznych i o oddaleniu jego wniosku o udzielenie pomocy oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zakończenia poprzednich obowiązków Moisesa Bermeja Gardego jako szefa wydziału służby prawnej oraz z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczącej jego przeniesienia.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wypłaci M. Bermejowi Gardemu kwotę 25 000 EUR.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez M. Bermeja Gradego w sprawach F-41/10, T-530/12 P i F-41/10 RENV.

____________

1 Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 55.