Language of document : ECLI:EU:C:2015:618

Дело C‑257/14

Corina van der Lans

срещу

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Преюдициално запитване,
отправено от Rechtbank Amsterdam)

„Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Права на пътниците при закъснение или отмяна на полет — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Отказан достъп на борда и отмяна на полет — Голямо закъснение на полет — Обезщетяване и помощ на пътниците — Извънредни обстоятелства“

Резюме — Решение на Съда (девети състав) от 17 септември 2015 г.

1.        Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Явно неотносим въпрос

(член 267 ДФЕС)

2.        Право на Съюза — Тълкуване — Текстове, изготвени на различни езици — Еднакво тълкуване — Разлики между текстовете на отделните езици — Обща система и цел на съответната правна уредба като отправна точка

(Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Приложно поле — Пътници, заминаващи от летище в трета страна за летище в държава членка — Включване — Условие — Равностойност на предоставените в тази трета страна облаги с предвидените в Регламента

(Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна на полет — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Условие — Извънредни обстоятелства — Понятие — Стриктно тълкуване — Технически проблем, присъщ на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач — Изключване

(член 5, параграф 3 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

5.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна на полет — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Условие — Извънредни обстоятелства — Понятие — Технически проблем, който е настъпил ненадейно, не се дължи на лоша поддръжка и не е бил установен по време на редовна поддръжка — Изключване

(член 5, параграф 3 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. т. 20)

2.        Вж. текста на решението.

(вж. т. 25)

3.        Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент № 295/91, както ясно личи от съображения 1 и 2 от него, цели да гарантира високо равнище на защита на пътниците. Макар член 3, параграф 1, буква б) от този регламент, тълкуван с оглед на тази цел, наистина да не изисква да се докаже, че съответният пътник действително е получил облаги или обезщетение и помощ в трета страна, сама по себе се възможността за получаването им все пак не би била достатъчно основание посоченият регламент да не бъде приложим по отношение на този пътник. Всъщност недопустимо е пътникът да бъде лишен от защитата по Регламент № 261/2004 само защото има право на някакво обезщетение в трета страна, без да бъде установено дали последното отговаря на целта на гарантираното с този регламент обезщетение и дали условията за получаването му и различните правила за изплащането му са равностойни на предвидените с посочения регламент.

(вж. т. 26—28)

4.        Вж. текста на решението.

(вж. т. 35—38)

5.        Член 5, параграф 3 от Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент № 295/91, трябва да се тълкува в смисъл, че технически проблем, който е настъпил ненадейно, не се дължи на лоша поддръжка, нито пък е бил установен по време на редовна поддръжка, не се обхваща от понятието „извънредни обстоятелства“ по смисъла на тази разпоредба. В това отношение, макар повредата, причинена от това, че някои самолетни части преждевременно са излезли от строя, да представлява без съмнение неочаквано събитие, тя остава неразривно свързана с много сложната операционна система на самолета, доколкото същият е експлоатиран от въздушния превозвач при условия, в частност метеорологични, които са трудни, дори екстремни, като се има предвид и че никоя част на самолета не е неповредима. Следователно това неочаквано събитие е присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач, тъй като този превозвач обичайно се сблъсква с такъв вид непредвидени технически проблеми.

От друга страна, предотвратяването на подобна повреда или нужното ѝ отстраняване, включително заменянето на преждевременно излязла от строя част, не са извън ефективния контрол на съответния въздушен превозвач, тъй като именно той трябва да осигури поддръжката и доброто функциониране на самолетите, които експлоатира за целите на икономическата си дейност.

(вж. т. 41—44 и 49 и диспозитива)