Language of document : ECLI:EU:C:2015:618

Kohtuasi C‑257/14

Corina van der Lans

versus

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam)

Eelotsusetaotlus – Õhutransport – Reisijate õigused lennu hilinemise või tühistamise korral – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artikli 5 lõige 3 – Lennureisist mahajätmine ja lennu tühistamine – Lennu pikaajaline hilinemine – Reisijatele antav hüvitis ja abi – Erakorralised asjaolud

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (üheksas koda) 17. septembri 2015. aasta otsus

1.        Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtu pädevus – Piirid – Ilmselgelt asjakohatu küsimus

(ELTL artikkel 267)

2.        Liidu õigus – Tõlgendamine – Mitmekeelsed õigusaktid – Ühetaoline tõlgendamine – Erinevate keeleversioonide lahknemine – Asjaomase õigusakti üldine ülesehitus ja eesmärk kui viitamise alus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 261/2004)

3.        Transport – Õhutransport – Määrus nr 261/2004 – Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta – Kohaldamisala – Reisijad, kes lendavad kolmanda riigi lennujaamast liikmesriigi lennujaama – Hõlmamine – Tingimus – Kolmandas riigis saadud hüvitise ja määrusega ette nähtud hüvitise samaväärsus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 261/2004)

4.        Transport – Õhutransport – Määrus nr 261/2004 – Reisijatele lendude tühistamise eest antav hüvitis ja abi – Hüvitamiskohustusest vabastamine – Tingimus – Erakorralised asjaolud – Mõiste – Kitsas tõlgendamine – Tehniline probleem, mis on lennuettevõtja tavapärasele tegevusele omane – Välistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 261/2004, artikli 5 lõige 3)

5.        Transport – Õhutransport – Määrus nr 261/2004 – Reisijatele lendude tühistamise eest antav hüvitis ja abi – Hüvitamiskohustusest vabastamine – Tingimus – Erakorralised asjaolud – Mõiste – Tehniline probleem, mis tekkis ootamatult ega ole tingitud puudulikust hooldusest ning mida ei tuvastatud korrapärase hoolduse käigus – Välistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 261/2004, artikli 5 lõige 3)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 20)

2.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 25)

3.        Määruse nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 295/91, põhjendustest 1 ja 2 nähtub selgelt, et määruse eesmärk on tagada reisijate kaitstuse kõrge tase. Kuigi on tõsi, et koostoimes selle eesmärgiga tõlgendatud määruse nr 261/2004 artikli 3 lõike 1 punkt b ei nõua tõendamist, et reisija on kolmandas riigis tõepoolest saanud hüvitust või kompensatsiooni ja abi, ei piisa siiski ka pelgalt selle saamise võimalusest, et õigustada määruse mittekohaldamist selle reisija suhtes. Nimelt ei või lubada, et reisija jäetakse määrusega nr 261/2004 antud kaitsest ilma ainuüksi seetõttu, et reisija võib saada teatavat kompensatsiooni kolmandas riigis, ilma et oleks kindlaks tehtud, et see kompensatsioon vastab määrusega tagatud kompensatsiooni eesmärgile ning et selle saamise tingimused ja rakendamise kord on samaväärsed määruses ettenähtuga.

(vt punktid 26–28)

4.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 35–38)

5.        Määruse nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et tehniline probleem, mis tekkis ootamatult ega ole tingitud puudulikust hooldusest ning mida ei tuvastatud korrapärase hoolduse käigus, ei ole hõlmatud mõistega „erakorralised asjaolud” selle sätte tähenduses. Kuigi rike, mille põhjustab teatavate lennukiosade enneaegne rivist väljalangemine, on kahtlemata ootamatu sündmus, on see siiski lahutamatult seotud lennuki väga keerulise töötamissüsteemiga, kusjuures lennuettevõtja käitab lennukit tingimustes, eeskätt ilmastikutingimustes, mis on tihti rasked või isegi ekstreemsed, ning pealegi on selge, et ükski lennukiosa ei ole igavene. Seetõttu on lennuettevõtja tegevuses niisugune ootamatu sündmus lennuettevõtja tavapärasele tegevusele omane, sest lennuettevõtjal tuleb selliseid ettenägematuid tehnilisi probleeme igapäevaselt lahendada.

Järelikult ei ole sellise rikke ennetamine või kõrvaldamine, sealhulgas enneaegselt defektse osa asendamine, lennuettevõtja tegeliku kontrolli alt väljas, sest lennuettevõtja ülesanne on tagada oma majandustegevuses kasutatavate õhusõidukite hooldus ja tõrgeteta funktsioneerimine.

(vt punktid 41–44 ja 49 ning resolutsioon)