Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2016 r. – Verile / Komisja

(Sprawa F-108/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalno-rentowego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym – Propozycja doliczenia lat uprawniających do emerytury – Skarga – Stwierdzenie nieważności – Odwołanie – Zamiana kwalifikacji żądania stwierdzenia nieważności propozycji doliczenia lat uprawniających do emerytury – Interpretacja żądania stwierdzenia nieważności jako żądania stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu doliczenia lat uprawniających do emerytury w następstwie przeniesienia uprawnień emerytalnych – Oddalenie żądania – Uzyskanie przez wyrok wydany w odwołaniu powagi rzeczy osądzonej – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Verile (Cadrezzate, Włochy) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi i J.N. Louis, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, S. Orlandi i J.N. Louis, następnie adwokaci S. Orlandi i J.N. Louis, na koniec adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, i na koniec G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalno-rentowego Unii, stosującej nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników.

Sentencja postanowienia

Postepowanie w sprawie F-108/12 Verile/Komisja zostaje umorzone.

Marco Verile i Komisja Europejska pokrywają swoje własne koszty.

____________

1     Dz.U. 379 z 8.12.2012, s. 34.