Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2016 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health

(Дело C-477/14)1

(Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2014/40/ЕС — Член 20 — Електронни цигари и контейнери за многократно пълнене — Валидност — Принцип на равно третиране — Принципи на пропорционалност и правна сигурност — Принцип на субсидиарност — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 16 и 17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pillbox 38 (UK) Ltd

Ответник: Secretary of State for Health

Диспозитив

При разглеждането на поставения въпрос не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността на член 20 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО.

____________

1 ОВ C 7, 12.1.2015 г.