Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2016 – Pillbox 38 (UK) Ltd mod Secretary of State for Health (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court) – Det Forenede Kongerige)

(Sag C-477/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – direktiv 2014/40/EU – artikel 20 – elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere – gyldighed – ligebehandlingsprincippet – proportionalitetsprincippet og retssikkerhedsprincippet – nærhedsprincippet – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 16 og 17)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pillbox 38 (UK) Ltd

Sagsøgt: Secretary of State for Health

Konklusion

Undersøgelsen af det forelagte spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF.

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015.