Language of document :

2016 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pillbox 38 (UK) Ltd / Secretary of State for Health

(Byla C-477/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Direktyva 2014/40/ES – 20 straipsnis – Elektroninės cigaretės ir pildomosios talpyklos – Galiojimas – Vienodo požiūrio principas – Proporcingumo ir teisinio saugumo principai – Subsidiarumo principas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 16 ir 17 straipsniai)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Pillbox 38 (UK) Ltd

Atsakovas: Secretary of State for Health

Rezoliucinė dalis

Išnagrinėjus pateiktą klausimą nepaaiškėjo nieko, kas galėtų paveikti 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, 20 straipsnio galiojimą.

____________

1 OL C 7, 2015 1 12.