Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 mei 2016 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales) Queenʼs Bench Division (Administrative Court) - Verenigd Koninkrijk] – Pillbox 38 (UK) Ltd / Secretary of State for Health

(Zaak C-477/14)1

(Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Richtlijn 2014/40/EU – Artikel 20 – Elektronische sigaretten en navulverpakkingen – Geldigheid – Beginsel van gelijke behandeling – Evenredigheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel – Subsidiariteitsbeginsel – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 16 en 17)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice (England & Wales) Queenʼs Bench Division (Administrative Court)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Pillbox 38 (UK) Ltd

Verwerende partij: Secretary of State for Health

Dictum

Bij onderzoek van de gestelde vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van artikel 20 van richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van richtlijn 2001/37/EG.

____________

1 PB C 7 van 12.1.2015.