Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige) den 30. maj 2016 – American Express Co. mod Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Sag C-304/16)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Administrative Court)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: American Express Co.

Sagsøgte: Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, Diners Club International Limited og MasterCard Europe S.A.

Præjudicielle spørgsmål

Finder kravet i artikel 1, stk. 5, og artikel 2, nr. 18), i forordning (EU) nr. 2015/751 1 (herefter »IGF«), hvorefter en betalingskortordning med tre parter, der udsteder kortbaserede betalingsinstrumenter sammen med en partner under samme varemærke eller gennem en agent, anses for at være en betalingskortordning med fire parter, kun anvendelse, for så vidt som denne co-brandingpartner eller agent handler som »udsteder« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 2, stk. 2, i og 29. betragtning til IGF (nemlig når partneren eller agenten har en aftale med betaleren i medfør af hvilken, vedkommende stiller et betalingsinstrument til rådighed med henblik på at initiere og behandle betalerens kortbaserede betalingstransaktioner)?

Hvis svaret på det første spørgsmål er »nej«, er IGF’s artikel 1, stk. 5, og artikel 2, nr. 18), da ugyldige, for så vidt som de bestemmer, at sådanne ordninger anses for at være betalingskortordninger med fire parter, på grund af:

a)    en manglende begrundelse i overensstemmelse med artikel 296 TEUF

b)    åbenbart urigtigt skøn og/eller

c)    tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 af 29.4.2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (EUT L 123, s. 1).