Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 9. maj 2016 – Elke Roch og Jürgen Roch mod Germanwings GmbH

(Sag C-257/16)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Elke Roch og Jürgen Roch

Sagsøgt: Germanwings GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Udgør en teknisk defekt ved flyet som følge af en fuglekollision, dvs. en kollision i luften mellem flyet og fugle, en usædvanlig omstændighed i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordningens artikel 5, stk. 3 1 ?

Skal forordningens artikel 5, stk. 3, fortolkes således, at det transporterende luftfartsselskab tillige kan påberåbe sig sådanne usædvanlige omstændigheder, der ikke er indtrådt under den flyvning, som passageren havde reserveret, men under en umiddelbart forudgående flyvning, der blev foretaget med det fly, med hvilket den reserverede flyvning var planlagt udført som led i en flyrotation?

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 - Erklæring fra Kommissionen (EUT L 46, s. 1).