Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hannover (Tyskland) den 29. april 2016 – Heike Schottelius mod Falk Seifert

(Sag C-247/16)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Hannover

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Heike Schottelius

Sagsøgt: Falk Seifert

Præjudicielt spørgsmål

Kan der af artikel 3, stk. 5, andet led, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed 1 udledes et princip for EU’s forbrugerlovgivning, hvorefter det i forbindelse med alle forretninger vedrørende forbrugsvarer mellem ikke-forbrugere og forbrugere er tilstrækkeligt for at kunne gøre sekundære garantirettigheder gældende, at den garantipligtige ikke-forbruger ikke har afhjulpet inden for en rimelig tid, uden at det i denne forbindelse kræves, at der er blevet sat en udtrykkelig frist for afhjælpning af manglen, og hvorefter bestemmelserne i den nationale lovgivning herom, f.eks. også i forbindelse med en bestilling af et arbejde vedrørende forbrugsvarer, skal fortolkes tilsvarende og i givet fald anvendes indskrænkende?

____________

1     EFT L 171, s. 12.